Process Vessel Fabrication Oil Gas NGLبازرسی مخازن تحت فشار

UW-9 DESIGN OF WELDED JOINTS

a.

در این پاراگراف انواع joint type هایی که در فرآیندهای جوشکاری arc, gas مجاز به استفاده در طراحی مخازن هستند و انواع فرآیندهای مجاز جوشکاری آورده شده است. در طراحی اتصالات میبایست الزامات جدول Table UW-12 و الزامات UW-27b رعایت گردد.

 

Permissible Types. The types of welded joints permitted in arc and gas welding processes are listed in Table UW-12, together with the limiting plate thickness permitted for each type. Butt type joints only are permitted with pressure welding processes [see UW-27(b)].

b.

شرایط هندسی فیتاب و آماده سازی اتصال می بایست به نحوی باشد که امکان ایجاد یک اتصال نفوذی کامل و بی نقص را فراهم کند. تایید WPS مطابق با UW-28 بیانگر تایید شرایط اتصال می باشد.

Welding Grooves. The dimensions and shape of the edges to be joined shall be such as to permit complete fusion and complete joint penetration. Qualification of the welding procedure, as required in UW-28,isacceptable as proof that the welding groove is satisfactory.

c.

در فیتاپ و جوشکاری مخازن تحت فشار، ایجاد یک ترنزیشن به نسبت حداقلی 1 به 3 و مطابق با تصویر UW-9 در اتصالاتی که تغییر ضخامت در آنها بیشتر از یک چهارم عضو نازکتر یا 3mm می باشد الزامیست – SHALL – این ترنزیشن توسط هر متدی که سطحی یکنواخت را ایجاد کند و باعث آسیب متریال نشود قابل اجراست.

• در اینجا نظر شما رو به این نکته جلب می کنم که در بسیاری از موارد بین دو الزام بالا به اشتباه فقط الزام یک چهارم ضخامت لحاظ می گردد که موجب دوباره کاری در فیتاپ خواهد شد.
• بعد از ایجاد ترنزیشن یک مرحله ضخامت سنجی جهت حصول اطمینان از تامین ضخامت UG-23c الزامیست و دقت شود در کاهش ضخامت حین اجرای ترنزیشن بیش از حد لایه برداری انجام نشود.
ایجاد ترنزیشن توسط بیلدآپ متریال نیز امکان پذیر می باشد و در صورت استفاده از این متد باید مد نظر داشت که الزامات UW-42 می بایست رعایت گردد. یک سرجوش ممکن است بشکل کامل و یا موضعی Taper شود. الزامات مذکور در این پاراگراف در مورد شل کورسها و Category A های هدها نیز صادق می باشد.جهت اتصال هدها به UW-13 رجوع شود.

Tapered Transitions. A tapered transition having a length not less than three times the offset between the adjacent surfaces of abutting sections, as shown in Figure UW-9, shall be provided at joints between sections that differ in thickness by more than one‐fourth of the thickness of the thinner section, or by more than 1/8in. (3 mm), whichever is less. The transition may be formed by any process that will provide a uniform taper. When the transition is formed by removing material from the thicker section, the minimum thickness of that section, after the material is removed, shall not be less than that required by UG-23(c). When the transition is formed by adding additional weld metal beyond what would otherwise be the edge of the weld, such additional weld metal buildup shall be subject to the requirements of UW-42. The butt weld may be partly or entirely in the tapered section or adjacent to it. This paragraph also applies when there is a reduction in thickness within a spherical shell or cylindrical shell course and to a taper at a Category A joint within a formed head. Provisions for tapers at circumferential, butt welded joints connecting formed heads to main shells are contained in UW-13.

d.

در محل برخورد دو عدد LW در محل CW بجز مواردیکه حداقل 100mm از هر دو LWها رادیوگرافی شده باشد رعایت فاصله جدایش مرکز خط جوشهای طولیLW – چرخش خط جوشهای طولی – به میزان حداقلی 5 برابر ضخامت عضو ضخیمتر الزامیست. با توجه به سهولت اجرایی این پاراگراف پیشنهاد می گردد این الزام همیشه رعایت شود.

Except when the longitudinal joints are radiographed 4 in. (100 mm) each side of each circumferential welded intersection, vessels made up of two or more courses shall have the centers of the welded longitudinal joints of adjacent courses staggered or separated by a distance of at least five times the thickness of the thicker plate.

e.

در طراحی و اجرای اتصالات Lap Joint رعایت حداقل Overlap برابر با چهار برابر ضخامت عضو نازکتر الزامیست. بجز مجوز صادر شده در UW-13 .

Lap Joints. For lapped joints, the surface overlap shall be not less than four times the thickness of the inner plate except as otherwise provided for heads in UW-13.

f.

اتصالاتی که تحت تنش خمشی قرار می گیرند می بایست توسط یک جوش فیلت تقویت شوند مگر مواردیکه مستقیما در کد به عدم نیاز به تقویت آنها اشاره شده باشد. استفاده از طرح اتصال جوشکاری CORNER JOINT با جوش فیلت ممنوع است مگر آنکه المانها بصورت کاملا مجزا از آن سرجوش ساپورت شوند. به UW-18 رجوع شود.

Welded Joints Subject to Bending Stresses. Except where specific details are permitted in other paragraphs, fillet welds shall be added where necessary to reduce stress concentration. Corner joints, with fillet welds only, shall not be used unless the plates forming the corner are properly supported independently of such welds. (See UW-18.)

g.

حداقل سایز اتصالات جوشی و نیمه نفوذی در مخازن تحت فشار می بایست با توجه به شرایط بارگذاری و تحت UG-22 محاسبه شود ولی نباید الزامات هیچ یک از پاراگرافهای ASME SEC VIII که در بخش های دیگری از کد آورده شده نقض گردد.

Minimum Weld Sizes. Sizing of fillet and partial penetration welds shall take into consideration the loading conditions in UG-22 but shall not be less than the minimum sizes specified elsewhere in this Division.

 

UW 9 DESIGN OF WELDED JOINTS

در ادامه الزامات UW-42 SURFACE WELD METAL BUILDUP مربوط به این موضوع بررسی می گردد:

a.

در صورتیکه در ساخت مخزن جهت تامین ضخامت کاهش یافته و یا دستیابی به الزامات ترنزیشن مطابق با پاراگرافهای UW-9c ویا UW-33b نیاز به اجرای جوشکاری باشد آنگاه پاراگرافهای این بند باید رعایت گردد.

Construction in which deposits of weld metal are applied to the surface of base metal for the purpose of restoring the thickness of the base metal for strength consideration; or modifying the configuration of weld joints in order to provide the tapered transition requirements of UW-9(c) and UW-33(b) shall be performed in accordance with the rules in (b) and (c).

b.

WPS مربوطه مطابق با الزامات SECIX می بایست اجرا و تایید گردد.

Procedure Qualification. A butt welding procedure qualification in accordance with provisions of Section IX shall be performed for the thickness of weld metal deposited, prior to production welding.

c.

1.

تمامی نواحی Buildup شده – یعنی Full و رندوم مجاز نیست – میبایست توسط MT و یا PTمطابق با Mandatory Appendix های 6 و 8 تست شود.

All weld metal buildup shall be examined over the full surface of the deposit by either magnetic particle examination to the requirements of Mandatory Appendix 6, or by liquid penetrant examination to the requirements of Mandatory Appendix 8.

2.

در صورتیکه Buildup  اجرا شده در مجاور سرجوشها باشد آنگاه در فیلم رادیو گرافی سرجوشها می بایست نواحی Buildup شده نیز بررسی شود و میزان حجم آزمون بستگی به الزامات Full و Spot  رادیو گرافی مخزن دارد.

When such surface weld metal buildup is used in welded joints which require full or spot radiographic examination, the weld metal buildup shall be included in the examination.

 

 جهت دریافت فایل pdf این مطلب کافیست همینجا کلیک کنید!

این مدرک صرفا با اهداف آموزشی تولید شده است. درصورت بروز هرگونه سوال که به جواب نرسد فقط ASME مجاز به تفسیر کد می باشد.

Disclaimer: This material is provided for educational uses only. Only ASME can make code interpretations.

WWW.QCEXPERT.IR

 

 

کلید واژه: بازرسی مخازن تحت فشار، جوشکاری مخازن تحت فشار، متریال مصرفی جوشکاری در مخازن تحت فشار، دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار ، دانلود کتاب بازرسی مخازن تحت فشار ، استاندارد بازرسی مخازن تحت فشار، استاندارد مخازن تحت فشار، مخازن تحت فشار، تست مخازن تحت فشار، اصول طراحی مخازن تحت فشار