ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بازرسی مخازن تحت فشار

رادیو گرافی مخازن تحت فشار

ترجمه RADIOGRAPHIC AND ULTRASONIC EXAMINATION - UW11

 در ابتدا پاراگرافهایی مطرح شده است که اجرای 100درصد رادیوگرافی در اتصالات مخزن الزامیست.

(a) Full Radiography. The following welded joints shall be examined radiographically for their full length in the manner prescribed in UW-51:
1. all butt welds in the shell and heads of vessels used to contain lethal substances [see UW-2(a)];
2. all butt welds in the shell and heads of vessels in which the nominal thickness [see (g) below] at the welded joint exceeds 1 1/2in. (38 mm), or exceeds the lesser thicknesses prescribed in UCS-57, UNF-57, UHA-33, UCL-35,orUCL-36 for the materials covered therein, or as otherwise prescribed in UHT-57, ULW-51, ULW-52(d), ULW-54,or ULT-57;


3. all butt welds in the shell and heads of unfired steam boilers having design pressures
(a) exceeding 50 psi (350 kPa) [see UW-2(c)];
(b) not exceeding 50 psi (350 kPa) [see UW-2(c)] but with nominal thickness at the welded joint exceeding the thickness specified in (2) above;
4. all butt welds in nozzles, communicating chambers, etc., with the nominal thickness at the welded joint that exceeds the thickness in (2) above or attached to the shell or heads of vessels under (1), (2), or (3) above that are required to be fully radiographed; however, except as required by UHT-57(a), Categories B and C butt welds in nozzles and communicating chambers that neither exceed NPS 10 (DN 250) nor 1 1/8in. (29 mm) wall thickness do not require any radiographic examination;
5. all Category A and D butt welds in the shell and heads of vessels where the design of the joint or part is based on a joint efficiency permitted by UW-12(a), in which case:
(a) Category A and B welds connecting the shell or heads of vessels shall be of Type No.(1) or Type No. (2) of Table UW-12;
(b) Category B or C butt welds [but not including those in nozzles and communicating chambers except as required in (4) above] which intersect the Category A butt welds in the shell or heads of vessels or connect seamless vessel shell or heads shall, as a minimum, meet the requirements for spot radiography in accordance with UW-52. Spot radiographs required by this paragraph shall not be used to satisfy the spot radiography rules as applied to any other weld increment.
6. all butt welds joined by electrogas welding with any single pass greater than 1 1/2in. (38 mm) and all butt welds joined by electroslag welding;
7. all Category A welds in a tubesheet shall be of Type (1) of Table UW-12;
8. ultrasonic examination in accordance with UW-53 may be substituted for radiography for the final closureseamofapressurevessel if the construction of the vessel does not permit interpretable radiographs in accordance with Code requirements. The absence of suitable radiographic equipment shall not be justification for such substitution.
9. exemptions from radiographic examination for certain welds in nozzles and communicating chambers as described in (2), (4), and (5) above take precedence over the radiographic requirements of Subsection C of this Division.

(a) الزامات فول رادیوگرافی : هفت گروه  اتصالاتی که در زیر آورده شده است می بایست 100درصد رادیوگرافی شوند.
• لازم است به این نکته توجه شود که در مواقعی که کد دستور اجرای تست مشخصی را صادر می کند حوزه تصمیمگیری درخصوص عدم انجام آن از حیطه تمامی مراجع تصمیم گیرنده پروژه خارج است، بعبارتی هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجوز خروج از الزامات را نخواهد داشت و هرگونه انحراف می بایست توسط بازرس بعنوان NCR گزارش شود.
1. مشخصات سیال . تمامی اتصالات مخازنی که حاوی سیال های کشنده می باشد.
2. ضخامت . تمامی سرجوشهایی که ضخامت ناحیه اتصال از 38 میلی متر و یا از بازه ضخامتی مذکور در یندهای UCS-57, UNF-57, UHA-33,UCL-35,OR UCL-36 UHT-57, ULW-51, ULW-52(D), ULW-54,ORULT-57; بیشتر باشد.
3. بویلر ها . تمامی سرجوشهای بویلرهای UNFIRED STEAM که
a) فشار طراحی از 50 PSI تجاوز کند.
b) ضخامت ها از موارد مطرح شده در بند 2 در بالا تجاوز کند.
4. NOZZLES, COMMUNICATING CHAMBERS,ETC., سرجوشهای نازلها و چمبرهایی که ضخامت آنها از بند دو در بالا تجاوز کند و یا بدنه و عدسی آنها از ضخامتهای بند دو در بالا تجاوز کند اجرای رادیوگرافی کامل الزامیست.
استثنا: بجز موارد مطرح شده در UHT-57 (A) سرجوشهای کتگوری B,C در چمبر و نازلهایی که ضخامت آنها از 29میلی متر بیشتر نباشد و همزمان از سایز NPS10 بزرگتر نباشند از لحاظ کد نیاز به تست ندارند.
نوت:
- به اسپک ساخت پروژه هم مراجعه شود.
- این استثنا در مورد سرجوشهای خود نازل صادق است و نه محل اتصال نازل به بده و عدسی.
5. J.E . تمامی سرجوشهای کتگوری A & D در بدنه و عدسی مخازنی که طراحی آنها بر پایه J.E می باشد و الزامات طراحی بر اجرای تست صادق می باشد. در این حالت:
a) کتگوری A&B باید TYPE NO.1 و یا TYPE NO.2 باشند.
b) کتگوری B&C که با سرجوشهای کتگوری A تداخل دارند و یا محل اتصال بدنه و یا عدسی های بدون درز هستند می بایست حداقل توسط SPOT RADIOGRAPHY تست شوند.
حجم انجام شده توسط این پاراگراف در محاسبات درصد اجرای رادیوگرافی مخزن محاسبه نمی گردد.
در اینجا به بند چهار بالا توجه شود.
6. ELECTROGAS&ELECTROSLAG WELDING . تمامی سرجوشهای ELECTROGAS که ضخامت پاس آن از 38 میلی متر تجاوز کند.
تمامی سرجوشهای ELECTROSLAG باید فول رادیوگرافی شوند.
7. TUBESHEET . تمامی سرجوشهای کتگوری A در TUBESHEETها می بایست TYPE NO.1 باشند و فول رادیوگرافی شوند.
8. این پاراگراف بسیار حائز اهمیت می باشد. چراکه باعث رفع سوء برداشت از پاراگراف UW-53 می گردد.
در آخرین سرجوش مخزن ، اگر امکان اجرای رادیوگرافی وجود نداشته باشد و فیلمهای بدست آمده فاقد کیفیت لازم جهت تفسیر باشد آنگاه اجرای UT به جای RT مطابق با بند UW – 53 امکان پذیر است.
عدم دسترسی به تجهیزات مناسب جهت رادیوگرافی دلیل موجهی برای این جایگزینی نمی باشد.
9. استثناهای آورده شده در پاراگرافهای 2,4,5 مربوط به نازلها و چمبرها بر الزامات SUBSECTION C تقدم دارد.

 

loading...

 

در ادامه پاراگرافهایی آورده شده است که به الزامات اجرای SPOT RT  اشاره می کند :

 (b) Spot Radiography. Except when spot radiography is required for Category B or C butt welds by (a)(5)(-b) above, butt welded joints made in accordance with Type No. (1) or (2) of Table UW-12 which are not required to be fully radiographed by (a) above, may be examined by spot radiography. Spot radiography shall be in accordance with UW-52. If spot radiography is specified for the entire vessel, radiographic examination is not required of Category B and C butt welds in nozzles and communicating chambers that exceed neither NPS 10 (DN 250) nor 1 1/8 in. (29 mm) wall thickness.

 

(b) SPOT RADIOGRAPHY.
بجز مواردیکه در A-5-B در بند بالا گفته شد. برای الباقی سرجوشهای تیپ 1&2 که فول رادیوگرافی نشده است می توان آزمون SPOT RT را لحاظ کرد. SPOT RT می بایست مطابق با UW-52 انجام شود.
استثنا : سرجوشهای کتگوری B,C در چمبر و نازلهایی که ضخامت آنها از 29میلی متر بیشتر نباشد و همزمان از سایز NPS10 بزرگتر نباشند از لحاظ کد نیاز به تست ندارند.

توجه کنید که:

- سرجوشهای داخل نازلها و نه نازل به بدنه و شل.

- از نظر کد نیاز به اجرا ندارد ولیکن طراح و یا بازرسی مخزن مختار به الزام تست می باشد.

 

این اتصالات از نظر کد نیاز به اجرای تست ندارند:

(c) No Radiography. Except as required in (a) above, no radiographic examination of welded joints is required when the vessel or vessel part is designed for external pressure only, or when the joint design complies with UW-12(c).

 

(c) No Radiography.
درصورتیکه مخزن فقط برای فشار خارجی طراحی شده است و یا با الزامات UW-12c همخوانی دارد، بجز مواردی که در پاراگراف a – FULL RADIOGRAPHY – ذکر شده است. الزام دیگری برای تست رادیوگرافی وجود ندارد.

 

 در اینجا به اتصالاتی اشاره شده که علاوه بر دیگر الزامات و تستهای لازم ، تست فراصوت در آنها الزامیست.

* مطمئنا تمام شما متخصصین گرامی با نظر این وبسایت هم عقیده هستید که هر متد تست و آزمون نقاط ضعف و قوت خود را دارا می باشد لذا طبیعی است که کد برای برخی  اتصالات از چند متد آزمون جهت حصول اطمینان استفاده کند.

 

(d) Electrogas welds in ferritic materials with any single pass greater that 1 1/2 in. (38 mm) and electroslag welds in ferritic materials shall be ultrasonically examined throughout their entire length in accordance with the requirements of Mandatory Appendix 12. This ultrasonic examination shall be done following the grain refining (austenitizing) heat treatment or postweld heat treatment.

 

(d) این پاراگراف حائز اهمیت می باشد و یکی از موارد اجباری آزمونهای UT را بیان می کند.
هنگام استفاده از جوشکاری &ELECTROGAS ELECTROSLAG در جوشکاری متریال فریتی چنانچه ضخامت پاسهای جوشکاری بیشتر از 38 میلی متر شود علاوه بر اجرای رادیوگرافی اجرای تست UT مطابق با MANDATORY APPENDIX 12 برای سرجوش الزامیست. طبق توضیحات این پاراگراف مشخصا عملیات حرارتی استنیته کردن و یا تنش زدایی  _ بستگی به نتایج آزمون PQR دارد _  نیز برای سرجوش الزامیست.

 

(e) In addition to the requirements in (a) and (b) above, all welds made by the electron beam process shall be ultrasonically examined for their entire length in accordance with the requirements of Mandatory Appendix 12. Ultrasonic examination may be waived if the following conditions are met:

(1) The nominal thickness at the welded joint does not exceed 1/4 in. (6 mm).
(2) For ferromagnetic materials, the welds are either examined by the magnetic particle examination technique in accordance with Mandatory Appendix 6 or examined by the liquid penetrant examination technique in accordance with Mandatory Appendix 8.
(3) For non-ferromagnetic materials, the welds are examined by the liquid penetrant examination technique in accordance with Mandatory Appendix 8.

 

(e) علاوه بر الزامات بند a , b در بالا _ فول رادیوگرافی و اسپات رادیوگرافی _ در سرجوشهایی که از EBW استفاده می شود اجرای تست آزمون فراصوت در کل طول سرجوشها و مطابق با اپندیکس 12 الزامیست. تست فراصوت مذکور ممکن است توسط طراح و یا بازرسی پروژه تحت شرایط _ اگر تمامی شرایط صادق باشد _ زیر ملغی اعلام شود:
1. ضخامت کوچکتر مساوی شش میلی متر.
2. سرجوش فرو مگنت توسط تست ذرات مغناطیسی و یا مایع نفوذ کننده _ MT , PT _ مطابق با الزامات اپندیکسهای مربوطه تست شود.
3. سرجوشهای نانفرومگنت توسط تست PT و مطابق با اپندیکس مربوطه تست شود.

 

(f) When radiography is required for a welded joint in accordance with (a) and (b) above, and the weld is made by the inertia and continuous drive friction welding processes, the welded joints shall also be ultrasonically examined for their entire length in accordance with Mandatory Appendix 12.

 

(f) هنگامیکه طبق الزامات a , b در بالا _ فول رادیوگرافی و یا اسپات رادیوگرافی _ اجرای رادیوگرافی برای سرجوش الزامیست ، اگر سرجوش توسط inertia and continuous drive friction welding اجرا شده باشد آنگاه کل سرجوش می بایست توسط آزمون فراصوتی UT و مطابق با اپندیکس 12 تست شود.

 

(g) For radiographic and ultrasonic examination of butt welds, the definition of nominal thickness at the welded joint under consideration shall be the nominal thickness of the thinner of the two parts joined. Nominal thickness is defined in 3-2. 

 

این مدرک صرفا با اهداف آموزشی تولید شده است. درصورت بروز هرگونه سوال که به جواب نرسد فقط ASME مجاز به تفسیر کد می باشد.

Disclaimer: This material is provided for educational uses only. Only ASME can make code interpretations.

WWW.QCEXPERT.IR

کلید واژه: بازرسی مخازن تحت فشار، جوشکاری مخازن تحت فشار، متریال مصرفی جوشکاری در مخازن تحت فشار، دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار ، دانلود کتاب بازرسی مخازن تحت فشار ، استاندارد بازرسی مخازن تحت فشار، استاندارد مخازن تحت فشار، مخازن تحت فشار، تست مخازن تحت فشار، اصول طراحی مخازن تحت فشار