نمونه فرم برنامه بازرسی برای بازرسی مخازن تحت فشار

Inspection and Test Plan یکی از مهمترین مدارک مهندسی در پروژه ها می باشد که متناسب با مشخصات فنی، نقشه ها و تفاهم نامه میان کارفرما و پیمانکار تهیه می‌شود.

آنچه استاندارد می گوید این است که شما باید بازرسی مورد نیاز پروژه را برنامه ریزی کنید که چه زمانی و چه چیزی و چطوری بازرسی شوند. مدرک ITP معمولا از طرف سازنده و قبل از اجرای PIM ارائه می گردد تا از جانب کارفرما و TPI کنترل و در جلسه PIM به بحث گذاشته شود.
چنانچه ITP به طور دقیق برنامه ریزی شده باشد و اجرا شود، یک خروجی سازگار را تضمین می کند.


مواردی که در ITP طرح بازرسی و آزمایش ذکر می شوند :

در ITP فعالیت‌های بازرسی و مسئولیت های نقاط بازرسی برای سازمان های مختلف از جمله پیمانکار جزء(SUBCONTRACTOR)، پیمانکار اصلی(GENERAL CONTRACTOR) ،سازمان شخص ثالث (TPA) و کارفرما (OWNER) مشخص شده است.
همچنین در ITP استانداردهای مورد استفاده در پروژه و محدوه های بازرسی و نقاط توقف ( نقاطی از پروژه که لازم است کار متوقف شده تا بازرسی انجام شده و بعد از بازرسی پروژه ادامه یابد) را معرفی می کند.

DOWNLOAD