فرآیندهای جوشکاری

جوشکاری چیست؟

ایجاد اتصال دائمی بین متریال ( فلزی و غیر فلزی ) در ناحیه جوش و توسط اعمال حرارت و یا فشار را جوشکاری گویند. در فرآیند جوشکاری ممکن است از FILLER MATERIAL استفاده گردد و یا بدون افزودن FILLER MATERIAL  فرآیند اجرا شود. جهت اجرای فرآیند ممکن است از برخی متریال دیگر مانند گازهای محافظ، پوشش ها و دیگر مواد افزودنی کمک گرفته شود و البته لازم بذکر است که در برخی موارد اجرای فرآیند جوشکاری بدون استفاده از متریال کمکی میسر نمی باشد. جهت اجرای جوشکاری نیاز به تامین انرژی می باشد و انرژِی جوشکاری غالبا توسط منابع خارجی تامین می گردد.

در ادامه در مورد گروه بندی فرآیند های جوشکاری مفصل بحث خواهد شد ولیکن در اینجا لازم به اشاره است که در یک گروه بندی کلی می توان جوشکاری را به دو دسته اصلی تقسیم کرد که شامل فرایندهای جوشکاری ذوبی و فرایندهای جوشکاری غیر ذوبی می باشد.

زیر مجموعه ها