GMAW

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکی از مهمترین پارامترهای مورد استفاده در فرآیند جوشکاری گازهای محافظ می‌باشد. مهمترین کاربرد گاز محافظ عبارت است است از:

محافظت از حوضچه جوش در برابر گازهای اتمسفر مخصوصاً نیتروژن و اکسیژن  هوا

کمک به ایجاد قوس پایدار

 انتقال فلز  به صورت یکنواخت

 لازم به  ذکر است که تقریبا تمام فلزات تمایل زیادی به ترتیب شدن با اکسیژن و نیتروژن دارند. از واکنش بین گازهای موجود در هوا محصولات و واکنشی مختلفی در فلز جوش ایجاد خواهد شد که اکثر این محصولات باعث بروز نواقصی در جوش می شوند