Contact Us!

مخازن تحت فشار

loading...

پایپینگ

loading...

کتابخانه QCEXPERT.ir

loading...

استانداردهای کاربردی

loading...

مطالب بلاگ

UW-5 MATERIALS- GENERAL

a.
متریال مورد استفاده در ساخت Pressure Parts می بایست با الزامات UG-4 تا UG-15 تطابق داشته باشد و کیفیت جوش پذیری آنها می بایست توسط الزامات SEC IX تایید شود.
• نکته: در اینجا دقت شود که بین هر دو الزام از AND استفاده شده لذا رعایت هر دو الزام آورده شده بصورت همزمان الزامیست. اهمیت جوش پذیری در برخی موارد که یک متریال خاص و خارج از SEC II توسط واحد مهندسی پروژه جهت استفاده در روند ساخت تایید می گردد حائز اهمیت می باشد. و بعضا جوش پذیری می بایست بعد از اجرای عملیات فرمینگ دمو زده شده و بررسی شود تا از بروز حجم گسترده عیوب احتمالی در تولید نهایی کارخانه جلوگیری شود.

(a) Pressure Parts. Materials used in the construction of welded pressure vessels shall comply with the requirements for materials given in UG-4 through UG-15,and shall be proven of weldable quality. Satisfactory qualification of the welding procedure under Section IX is considered as proof. 

جوشکاری چیست؟

ایجاد اتصال دائمی بین متریال ( فلزی و غیر فلزی ) در ناحیه جوش و توسط اعمال حرارت و یا فشار را جوشکاری گویند. در فرآیند جوشکاری ممکن است از FILLER MATERIAL استفاده گردد و یا بدون افزودن FILLER MATERIAL  فرآیند اجرا شود. جهت اجرای فرآیند ممکن است از برخی متریال دیگر مانند گازهای محافظ، پوشش ها و دیگر مواد افزودنی کمک گرفته شود و البته لازم بذکر است که در برخی موارد اجرای فرآیند جوشکاری بدون استفاده از متریال کمکی میسر نمی باشد. جهت اجرای جوشکاری نیاز به تامین انرژی می باشد و انرژِی جوشکاری غالبا توسط منابع خارجی تامین می گردد.

در ادامه در مورد گروه بندی فرآیند های جوشکاری مفصل بحث خواهد شد ولیکن در اینجا لازم به اشاره است که در یک گروه بندی کلی می توان جوشکاری را به دو دسته اصلی تقسیم کرد که شامل فرایندهای جوشکاری ذوبی و فرایندهای جوشکاری غیر ذوبی می باشد.