Contact Us!

مخازن تحت فشار

loading...

پایپینگ

loading...

کتابخانه QCEXPERT.ir

loading...

استانداردهای کاربردی

loading...

مطالب بلاگ

UW-2 SERVICE RESTRICTIONS 2015

محدوده کاربرد
در جوشکاری مخازن و PRESSURE PART ها رعایت الزامات مطرح شده در بخشUW در کنار الزامات SUBSECTION A اجباریست. ضمنا الزامات مذکور در بخش SUBSECTION C هم می بایست لحاظ گردد.


محدودیت های ناشی از نوع سرویس UW-2
درصورتیکه مخزن حاوی سیال کشنده باشد چه در فاز گاز و مایع آنگاه کلیه درز جوشها باید بشکل کامل RT شود. مگر آنکه شرایط ذکر شده در بند 2 و 3 در پاراگراف UW2-A و پاراگراف UW-11A4 رعایت گردد.

CAUTION

استثناهای بند بالا ( UW-2-a ) در زیر آورده می شود و سپس به ادامه پاراگراف می پردازیم :

مقدمه ای بر فرمینگ کامپوننت های مخازن تحت فشار

یک مخزن از بخشهای مختلفی ساخته شده است و در یک گروه بندی ساده که متناسب با بحث فعلی باشد می توان یک مخزن را به بخشهای زیر تفکیک کرد:

اجزای تشکیل دهنده مخزن - ساده شده

بر اساس شکل هر یک از اجزا، متدهای ساخت مختلفی برای هر یک قابل اجرا می باشد. و می بایست توجه داشت که در انتخاب و کاربرد متدهای ساخت این کامپوننتها الزامات کد رعایت گردد. در اینجا توضیحات مطابق با الزامات کد ASME SECVIII DIV I ارائه شده است که جهت مخازن مختلف با کاربردهای متنوع و مطابق با اسکوپ ذکر شده در کد ASME SECVIII DIVI قابل اجرا می باشد.