Contact Us!

مخازن تحت فشار

loading...

پایپینگ

loading...

کتابخانه QCEXPERT.ir

loading...

استانداردهای کاربردی

loading...

مطالب بلاگ

مقدمه و آشنایی با بخشهای اصلی

در کد ASME SECVIII DIVI مخازن به عنوان تجهیزات حاوی سیال های تحت فشار معرفی می گردد و فشار ممکن است فشار داخلی و یا فشار خارجی باشد و می تواند ناشی از منایع حرارت مستقیم، حرارت غیر مستقیم و یا توسط تجهیزات جانبی به مخزن اعمال شود.

ASME SECVIII DIVI شامل الزامات اجباری، ممنوعیت های خاص و راهنمایی های کاربردی جهت انتخاب متریال، طراحی، ساخت، آزمون، بازرسی، تست، صدور گواهینامه و الزامات مربوط به Pressure Relief می باشد.

این کد کلیه الزامات مربوط به مراحل مختلف روند ساخت یک مخزن را بیان نکرده است به عبارتی وارد جزئیات فرآیند نمی گردد. آنچه در این کد آورده نشده به معنای ممنوعیت استفاده نیست و جهت کلیه مراحل ساخت آشنایی کامل با الزامات و جزئیات مربوطه لازم می باشد. فعالیتهای اجرا شده به واسطه قضاوتهای مهندسی اتخاذ شده نباید با فلسفه و اصول کد تضاد داشته باشد.

جهت انتخاب متریال راهنمایی ها و موارد مطرح شده در Appendix A of Section II, Part D را نیز مد نظر داشته باشید.